Čo je úspešný koučing? Kedy je koučing úspešný?


Podstatou koučingu je, bez ohľadu na chápanie a používanie tohto pojmu, snaha pomôcť koučovanému učiť sa, ako môže nachádzať a rozvíjať vlastné riešenia úloh či problémov. Koučing predstavuje dlhodobú spoluprácu kouča s koučovaným a jeho sprevádzanie procesom učenia a rozvoja, pričom človek sa učí priamo z vlastných skúseností. Kouč mu pri tom pomáha a vedie ho k tomu, aby si sám uvedomil, v čom je príčina problému, aká je realita, aké má možnosti riešenia problému, aj aké sú možné riziká alebo prínosy jeho rozhodnutia. Tiež vedie koučovaného k tomu, aby prijal zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Koučovaný sa tým zároveň učí, ako má postupovať aj v budúcnosti. Kouč teda neradí, čo a ako má človek urobiť, ale vedie ho k tomu, aby sám našiel to najlepšie riešenie.

Cieľom koučingu je rozvíjanie potenciálu koučovaného, jeho sebadôvery, samostatnosti, schopností a vedenie k preberaniu zodpovednosti a iniciatívy či v súkromnom, či v profesijnom živote. Koučing nie je jednorazová aktivita, ale predstavuje dlhodobú spoluprácu kouča s koučovaným.
Preto je pre úspešný koučing veľmi dôležitý vzťah, ktorý sa medzi koučom a koučovaným vybuduje. V prvom rade musí koučovanému samotný kouč a jeho prístup vyhovovať. Ak „chémia“ nefunguje, koučing sa nemôže realizovať. Vo vzťahu by mala byť viditeľná spolupráca, vzájomná dôvera, otvorenosť a diskrétnosť. Koučovaný by mal byť prijímaný koučom bez výhrad a mal by cítiť jeho skutočný záujem pomôcť.
Druhým veľmi dôležitým faktorom úspešného koučingu je profesionalita kouča. Kouč by mal využívať teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti. V koučingu sa využíva kombinácia techník, ktoré pomáhajú koučovanému učiť sa. Medzi hlavné techniky koučingu patria kladenie otázok, aktívna počúvanie a poskytovanie spätnej väzby. Každý kouč by mal tak isto dodržiavať etický kódex, takže by mal byť diskrétny, mal by rešpektovať potreby a názory koučovaného, mal by byť nestranný, empatický a mal by veriť v potenciál koučovaného. Tak isto by mal dodržiavať dohodnutú dĺžku stretnutia a jeho obsah, venovať sa výlučne klientovi a plne sa sústrediť na svoju prácu.
Tretím a najdôležitejším faktorom úspešného koučingu je koučovaný samotný. Koučing otvára oči, pomáha klientovi byť tu a teraz, pomáha vidieť veci, ktoré potom môže zmeniť, ale bez ochoty klienta zmeniť sa, to nebude fungovať. Preto je dôležité chcenie. Koučovaný musí chcieť osobnostne rásť, preukázať ochotu zmeniť svoje návyky, prijať osobnú zodpovednosť a reagovať na podnety kouča.

Keďže podstatou koučingu je myšlienka, že človek sa najlepšie učí z vlastných skúseností, úlohou kouča je pomôcť koučovanému tieto skúsenosti získať a naučiť sa, ako postupovať aj v budúcnosti. Pre úspešnosť koučingu je však najdôležitejší prístup kouča a záujem koučovaného o osobnostný rozvoj zmenou správania, návykov a postojov.