kurz detil

KOUČ 104

Mať život vo vlastných rukách, pozerať sa na svet s porozumením a rešpektom a byť šťastný. Chcete?

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.
 
AKREDITÁCIA A MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA
Akreditácia MŠVVaŠ SR
 • Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky.
Medzinárodná certifikácia International Coach Federation (ICF)
 • Kurz KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu a schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť dodatočného získania certifikácie ICF aj v prípade už absolvovaného akreditovaného kurzu KOUČ, ktorý neobsahoval medzinárodnú certifikáciu.
Absolventi získajú
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
 • Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov:
Associate Certified Coach (ACC)
Master Certified Coach (MCC)
Professional Certified Coach (PCC).
 
Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že budeschopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové bodyprocesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Viedefinovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

KOUČING A JEHO PRÍSTUP
"Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života.
Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF – profesionálni kouči a kouči v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania (definícia ICF)."
 
PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
 • Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
 • K získaniu kvalifikácie kouča.
 • K vlastnému  sebarozvoju.
 • K zvýšeniu kvalifikácie iných povolaní.
OBSAH KURZU
 • Kurz je v trvaní 104 hodín, pričom 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
 • S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
 • Počas trvania výcviku sú učastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.
 • Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

PODMIENKY
 • Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
 • Kurz prebieha prezenčnou formou.
 • Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
 • Min. kapacita 5 účastníkov.


ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný, 12. deň kurzu, pred 3 člennou komisiou.
 • Skúška pozostáva z 2 častí:
1. časť: písomná / otvorené otázky
2. časť: ústna / koučingový rozhovor
-     Odporúčame si na deň skúšky vyhradiť neobmedzený čas, keďže jej ukončenie závisí od počtu účastníkov.

VČAS PRED ZAČATÍM KURZU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ
1. Prihlášku
-     Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom, prihlášku Vám zašleme.
2. GDPR – ochrana osobných údajov
 • Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.
3. Tí, ktorí sa zúčastňujete cez program úradu práce (napr. REPAS+), okrem vyššie uvedeného
 • Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.
 • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie – 1x (2x) – originál.
 • Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.
Adresa pre doručenie:
 • Power Coaching, s.r.o., Mierová 56, 821 05 Bratislava.
ORGANIZÁTOR
 • Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
 • Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, biznis koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu a.i.
 • www.powercoaching.skwww.businesscoaching.sk
 • Odborný garant a lektor:
Mgr. Silvia Langermann, PCC /garant, lektor, psychológ, kouč, mentor, supervízor, zakladateľka vzdelávacej a koučingovej poradne Power Coaching
Mg. Silvia Gallová, PCC /lektor, kouč, mentor, mediátor, supervízor/

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

Nenašli ste žiadny kurz pre vás?

Kontaktujte nás a radi vám poradíme s výberom

Chcem poradiť