Akreditovaný kurz: Kouč

Cieľová skupina:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon kouča, t.j. učitelia, tréneri, manažéri, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci), interní aj externí koučovia (súčasní a budúci).

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Osvojí si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

Metódy:

Prednáška, dialóg, diskusia, situačné a prípadové štúdie, odborný výcvik, osobné konzultácie s mentorom.

Rozsah vzdelávacieho programu:

104,00 hodín

Názov odbornej témy Počet hod. Teória Prax Lektor
Koučing 8 6 2 Langermann S.
Položenie základov 24 16 8 Langermann S.
Spoluvytvorenie vzťahu 24 16 8 Langermann S.
Efektívna komunikácia 24 16 8 Langermann S.
Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky 24 16 8 Langermann S.
Spolu 104

Učebné osnovy:

Koučing

a) História koučingu

- VIP- Timothy Gallwey

- GROW- John Whitmore

b) Definícia koučingu

c) Rozdielne školy koučingu

- Brief coaching – Peter Szabó

- Solution focuse koučing

- Self koučing

- Results coaching AnthonyRobbins

- Ostatné školy koučingu

d) Solution focuse koučing

- Cieľ- pozitívny , aktívny, etický

e) Kouč a iné profesie

f) Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF

Položenie základov

a) Splnenie etických princípov a kritérií profesie

- Etický kódex kouča

b) Vytvorenie zmluvy o koučovaní

Spoluvytvorenie vzťahu

a) Vytvorenie vzťahu

- Štruktúra koučovacieho rozhovoru

- Aktívny a pasívny jazyk

- Komunikačné kanály

- Zmluva o koučovaní

- Mapa Klienta

- Viktor Frankl

- Claude Steiner

- Vzťah, partnerstvo kouča a klienta

- Úloha a zodpovednosť kouča

- Úloha a zodpovednosť klienta

b) Samotné koučovanie – prítomnosť kouča

- Kľúčové charakteristiky kouča

- Osobnosť kouča

- Osobnosť klienta

- Hippokrates

- Big 5

- GPOP

- MBTI

Efektívna komunikácia

a) Aktívne počúvanie

- Počúvanie na úrovni obsahu

- Počúvanie na úrovni kontextu a štruktúry

- Počúvanie na úrovni bytia a životného naladenia

- Raport a transformačné rozhovory

- Neverbálna komunikácia

- Metajazyk

b) Silné otázky

- Otázky otvárajúce budúcnosť

- Komunikácia zameraná na minulosť

- Timeline

- Zatvorené a otvorené otázky

- Škálovacie otázky

- Otázky podporujúce sebareflexiu

- Tón otázok

c) Priama komunikácia

- Úroveň jazyka

- Verbálne zmäkčovače

- Backtracking

Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky

a) Vyvolať uvedomenie

- Jacquet Eliot

- Bernard Lievegoed

- Transakčná analýza

- Drivers

- Ego Gramm

- Ralf Erskine

- Učenie

- Koštelácie

- Rámec a prerámcovanie

b) Návrh aktivít

- Pozitívna motivácia

c) Plánovanie a určenie si cieľov

- Cieľ

- Domáca úloha- kontrolovaný proces

d) Riadenie procesu a zodpovednosť

Forma záverečnej skúšky:

Ústna forma: ukážka koučingového sedenie trvajúceho min. 20 minút.

Písomná forma: vypracovanie otvorených otázok

Materiálne a technické zabezpečenie:

Priestory: Prenajaté od tretej osoby.

Technické vybavenie, učebné pomôcky: Flipchart, perá, notesy, notebook.

Študijné materiály:
LANGERMANN, S. Úvod do coachingu.

ATKINSON, M. a R.T. CHOIS. Koučing věda i umění: vnitřní dynamika. Portál: Praha, 2009. ISBN

978-80-7367-538-7.

BERG, I.K. a P. SZABÓ. Brief Coaching for Lasting Solutions. New York: Norton Professional Books, 2005.

ISBN 978-0393704723.

BERNE, E. Games, people, play: The Basic Handbook of Transactional Analysis. New York: Ballantine Books,

1996. ISBN 978-0345410030.

BERNE, E. Transakční analýza v psychoterapii. Brno: Emitos, 2012. ISBN 9788087171332.

BYRON, K. a S. MITCHELL. A Thousand Names for Joy: Living in Harmony with the Way Things Are. New

York: Harmony Books, 2007. ISBN 978-0-307-33923-2.

BYRON, K. a S. MITCHELL. Loving What Is: Four Questions That Can Change Your Life. New York:

Harmony Books, 2002. ISBN 0-609-60874-6.

BYRON, K. a S. MITCHELL. Question Your Thinking, Change the World: Quotations from Byron Katie. Hay

House, 2007. ISBN 978-1-4019-1730-2.

BYRON, K. a C. WILLIAMS. Who Would You Be Without Your Story?: Dialogues with Byron Katie. Hay

House, 2008. ISBN 978-1-4019-2179-8.

BYRON, K. a M. KATZ. Need Your Love – Is That True? How to Stop Seeking Love, Appreciation, and

Approval and Start Finding Them Instead. New York: Harmony Books, 2005. ISBN 1-4000-5107-X.

BYRON, K. Tiger-Tiger, Is It True? New York: Hay House, 2009. ISBN 978-1-4019-2560-4.

DE SHAZER, S. et al. Zázračná otázka: krátká terapie zaměřená na řešení. Praha: Portál, 2014. ISBN

978-80-262-0680-4.

FRANKL, V. E. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press, 2006. ISBN 9780807014271.

GALLEWY, W.T. Inner Game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha: Management press,

2010. ISBN 978-80-7261-213-0.

GALLEWY, W.T. The Inner Game of Work. Oakland. Texere, 2000. ISBN 978-1587990472.

GLADWELL, M. Bod zlomu. Praha: Dokořán, 2007.

GYÖRGYI, S. Spirituálne NLP.

JACKSON, P.Z. a M.M. KERGOV. The Solutions Focus. Nicholas Brealey International, 2007. ISBN

978-1904838067.

PERLS, F. Gestalt therapy. Colorado: Real People Press. 1969.

RIEMANN, F. Schopnost milovat. Praha: Portál, 2009.

RIEMANN, F. Základní formy strachu. Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073677008.

ROSENBERG, M. Nenásilná komunikace – řeč života. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674472.

ROSENBERG, M. Nonviolent Communication – A language of Life. Encitas: Puddledancer press, 2003. ISBN

978-1892005038.

SATIR, V. Conjoint family therapy. Palo Alto CA: Science and Behavior Books, 1983.

SENGE, P.M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, 2006.

SCHULZ VON THUN, F. Jak spolu komunikujeme? Praha: Grada, 2005. ISBN 8024708329.

TOLLE, E., BYRON, K. a PENN, M. Peace in the Present Moment. Newburyport: Hampton Roads Publishing,

2010. ISBN 978-1-57174-643-6.

WHITMORE, J. Koučování. Rozvoj


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754