Marketingové stratégie

Trvanie: 2 dni (16 hodín)
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Rastúca konkurencia na trhu si vyžaduje, aby sme mali efektívny marketingový plán nielen na udržanie si súčasnej základne zákazníkov, ale aj na dosahovanie rastu a cieľov v oblasti ziskovosti.

Zvyšujúce sa náklady na reklamu a priamy predaj si však zároveň vyžadujú, aby naše marketingové metódy boli finančne prijateľné a príťažlivé z hľadiska návratnosti našej investície. Všeobecným zámerom kurzu je rozvinúť Vaše marketingové
vedomosti a zručnosti a bezprostredne ich aplikovať na vytvorenie prijateľného, ale
účinného marketingového plánu pre Váš výrobok/službu a pre Vašu firmu.

Ciele kurzu:

 • nadobudnete znalosť prvkov úspešného marketingového plánu
 • pochopíte prinajmenšom 10 marketingových metód a výhody a nevýhody každej z nich
 • získate zručnosť vo voľbe marketingových metód, ktoré sú vzhľadom na Váš výrobok alebo službu najefektívnejšie z hľadiska nákladov
 • nadobudnete poznatky a zručnosť v aplikovaní analýzy nákladov a návratnosti na Váš plán si rozviniete svoje zručnosti prípravou konkrétneho písomného marketingového plánu pre Vašu firmu

Podstata spočíva v tom, že: implementácia Vášho marketingového plánu Vám prinesie zvýšený objem predaja pri súčasnom zlepšení zisku a s nižšími nákladmi.

KĽÚČOVÉ TÉMY

Základné prvky marketingového plánu

 • tri typické otázky, ktoré si musíte zodpovedať

Situačná analýza

 • definovanie kde sa nachádzate, situácie na trhu a konkurencie
 • silné a slabé stránky
 • hrozby a príležitosti

Analyzovanie príležitostí a stanovovanie cieľov

 • sústredenie sa na to, čo chceme dosiahnuť – na výsledky

Sme/môžeme byť jedineční

 • apelovanie na segmenty trhu a príležitosti pre zisk

Komunikácia prostredníctvom marketingových metód

 • 22 spôsobov ako môžete osloviť svojich potenciálnych zákazníkov
 • voľba najefektívnejšieho spôsobu z hľadiska nákladov
 • identifikovanie správy a média
 • vytváranie želaného imidžu

Využívanie vstupov zo strany zákazníkov

 • zhromažďovanie užitočných informácií od zákazníkov i „ne“zákazníkov

Cenotvorba

 • z hľadiska podielu na trhu a ziskovosti a stability Vašej pozície

Vytváranie marketingového plánu

 • písanie uskutočniteľného a z hľadiska nákladov najefektívnejšieho marketingového plánu

Získavanie súhlasu s plánom

 • komunikovanie a získavanie súhlasu s Vaším plánom
 • Meranie úspechu a návratnosti
 • zbieranie štatistických údajov o úspešnosti marketingu – čo fungovalo? – ako dobre?
 • čo sme získali? aká bola návratnosť marketingovej investície?

Opakovanie a zdokonaľovanie procesu

 • ročný plánovací cyklus
 • načasovanie
 • vstupy
 • tvorba a implementácia

Prínosy a návratnosť:
Ste významným faktorom z hľadiska úspechu Vašej organizácie. Vaše zručnosti a schopnosti ovplyvňujú základné ekonomické výsledky a ziskovosť Vašej firmy, Váš osobný príjem a napredovanie Vašej kariéry. Investícia do tohto kurzu bude Vám i Vašej firme prinášať prospech ešte roky po skončení tohto kurzu.


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754