Vodcovské zručnosti

Trvanie: 2 dni (16 hodín)
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Kurz „Vodcovské zručnosti pre prax” je praktickým programom vytvoreným tak, aby majstrovi, resp. vedúcemu výroby pomáhal pracovať s ľuďmi a prostredníctvom ľudí dosahovať neustále sa zlepšujúce výsledky a spokojnosť zákazníkov.

Zámer kurzu:
Po skončení tohto kurzu budú majstri, resp. vedúci výroby vedieť stanovovať a dosahovať ciele v oblastiach zlepšovania produktivity, kvality, kontroly nákladov a dodržiavania dodacích termínov – to všetko prostredníctvom vedenia a usmerňovania činnosti svojich podriadených, zabezpečujúc súčasne ich bezpečnosť a rozvíjajúc ich participáciu a podporu. Po preštudovaní si materiálov, absolvovaní stretnutí a splnení
pridelených úloh by účastník mal byť schopný dosahovať výkonové ciele opísané na nasledujúcich stranách.

Merateľné výsledky:
Účastníkom budú pridelené úlohy, ktoré od nich budú vyžadovať využitie získaných vedomostí a zručností a ich aplikáciu priamo na
pracovisku, aby dosiahli merateľné zlepšenie v oblastiach:

 • Zlepšovania kvality (znížením nepodarkovosti a prerábania)
 • Zvyšovania bezpečnosti pri práci (zmenšením počtu úrazov a strateného času)
 • Kontroly nákladov a plytvania (obmedzením mrhania materiálmi, časom a úsilím)
 • Zlepšovania dochádzky
 • Znižovania počtu sťažností
 • Zlepšovania produktivity
 • Zdokonaľovania tímovej práce

Výkonové ciele – Úspešný vodca

 • Uvedomiť si typické poslanie firmy, firmou uznávané hodnoty, kľúčové ciele a výsledky a potrebu spokojnosti zákazníkov, konkurenčnej výhody, neustáleho zdokonaľovania a ziskovosti.
 • Sformulovať účel typickej pozície majstra, resp. vedúceho vo výrobe, oblasti kľúčových výsledkov a dôležitých činností, ktoré musí robiť, a byť v spolupráci so svojím nadriadeným schopný zostaviť ich zoznam pre vlastnú pracovnú pozíciu.
 • Vysvetliť 12 najdôležitejších charakteristík úspešného vodcu a prečo sú dôležité.
 • Vysvetliť postupnosť Nápady – Postoje – Činy, ktorá vedie k Výsledkom – princíp akcie a reakcie.
 • Spoločne so svojím nadriadeným vybrať oblasti vyžadujúce si zlepšenie, ktoré sa má dosiahnuť v priebehu kurzu.

Zlepšovanie produktivity, výrobnej kapacity a eliminovanie plytvania

 • Pochopiť podstatu vyrábania na svetovej úrovni a zosynchronizovania výroby a výrobných kapacít.
 • Identifikovať znaky neefektívnosti.
 • Pozorovať a eliminovať prestoje a „brzdenie“ výroby.
 • Naplánovať zlepšenia v oblasti produktivity.
 • Eliminovať plytvanie prostredníctvom zainteresovania celého pracovného tímu.
 • Aplikovať zlepšovacie metódy.
 • Vytvoriť účinné programy na zvyšovanie uvedomovania si bezpečnosti pri práci.

Chápanie ľudí, motivácie a výkonu

 • Pochopiť ako presvedčenia ovplyvňujú činy a výsledky.
 • Určiť potreby ľudí a ako ovplyvňujú ich konanie.
 • Analyzovať 28 typických výkonových problémov s ľuďmi a identifikovať vhodné kroky na ich prekonanie.
 • Využiť ciele na skoncentrovanie sa na zlepšenie výsledkov a motivovať pracovný tím.
 • Vytvoriť atmosféru pre neustále zdokonaľovanie.

Efektívna komunikácia

 • Porozumieť základom komunikácie.
 • Efektívne zvládať sťažnosti a ponosy.
 • Využívať tri zručnosti počúvania.
 • Rozvinúť techniky zisťovania faktov a presviedčania.E) Vedieť čo (aké informácie, postoje, atď.) vedúci musí komunikovať.
 • Využívať slovnú a písomnú komunikáciu.
 • Používať 5-krokový komunikačný postup.

Stretnutie 5 – Tímový proces zlepčovania a zabezpečovanie kvality

 • Pochopiť „čo nás stojí kvalita”.
 • Vybrať neustále sa opakujúce problémy pre ich riešenie tímom.
 • Využiť 6-krokový tímový prístup k hľadaniu riešení existujúcich problémov.
 • Podniknúť kroky vedúce k náprave a predísť zopakovaniu uvedených problémov.

Vedenie príkladom, budovanie tímu a mapovanie progresu pomocou grafov, schém a diagramov

 • Využívať vedenie príkladom a vedenie formou výhra/výhra.
 • Spoznať 10 prvkov úspešného tímu/oddelenia/úseku.
 • Rozvinúť „pocit spoločného cieľa“.
 • Využiť mapovanie progresu pomocou grafov, schém a diagramov na budovanie motivačnej klímy.
 • Pripravovať sa a viesť efektívne tímové porady.
 • Sústrediť sa na spokojnosť zákazníka, kvalitu, bezpečnosť, redukciu plytvania a poskytovanie podpory svojmu pracovnému tímu.

Tréning a delegovanie

 • Pochopiť prínosy tréningu.
 • Využiť 6-krokový tréningový prístup na zabezpečenie toho, aby zamestnanci „vedeli urobiť” svoju prácu správne na prvýkrát.
 • Porozumieť princípom delegovania a využiť ich na podnietenie individuálneho rastu svojich pracovníkov.

Všestranné vedenie, konfrontovanie, korigovanie a radenie

 • Všestranne viesť prostredníctvom využívania pozitívnej a korektívnej spätnej väzby, aby sa zlepšili individuálne výkony.
 • Účinne využívať pochvaly a uznanie.
 • Porozumieť problémovým pracovníkom a ich špeciálnym potrebám.
 • Sústrediť sa na riešenie problému, nie na útočenie na pracovníka.
 • Konfrontovať neuspokojivé správanie a výkon.
 • Vyhľadať externú pomoc pre pracovníka, ktorý má problémy so závislosťou na alkohole, drogách, resp. rodinné a emocionálne problémy.

Zaisťovanie bezpečnosti pri práci, podávanie správ a prezentovanie nápadov

 • Napísať jasné a zrozumiteľné správy a urobiť efektívnu prezentáciu.
 • „Predať“ svoje nápady tak, aby sa pre ne získala podpora zo strany manažmentu.
 • Podať správu o dosiahnutých úspechoch a kvantifikovať výsledky.

Vedenie samého seba, osobné rozhodovanie sa a oddanosť

 • Pochopiť podstatu procesu neustáleho zdokonaľovania.
 • Využiť techniky olympijských trénerov na vyprovokovanie svojho pracovného tímu k vyšším cieľom, výkonnosti a úspešnosti.
 • Podať správu o úspechoch svojho tímu.
 • Prezentovať svoje vlastné úspechy a podeliť sa o zaslúženú slávu.

Účastníci môžu očakávať, že získajú vedomosti a nadobudnú zručnosti v oblastiach:

 • Chápania svojej roly a zodpovednosti a toho, ako sú zosúladené s manažmentom a celou firmou. Plus ako musia byť orientované na spokojnosť zákazníkov, kvalitu a neustále zdokonaľovanie.
 • Medziľudských vzťahov a interpersonálnych techník na podnecovanie kooperácie.
 • Zvládania problémov, rozhodnutí a konfliktov.
 • Aplikovania 5 zásad plánovania a 6 krokov realizácie tréningu pracovníkov -takže ľudia „budú robiť veci správne na prvýkrát”.
 • Motivačných techník a ich aplikácie.
 • Sebariadenia, organizovania, stanovovania cieľov, plánovania a monitorovania pracovného procesu a výsledkov.
 • Dohliadania na prácu/ľudí/materiály a strojné zariadenia, aby sa plnili ciele v oblasti kvality, nákladov a dodacích termínov – základného plánovania výroby.
 • Rozvíjania tímovej práce a oddanosti veci – prostredníctvom efektívnych porád a tímového riešenia problémov.

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754