Coaching pre firmy a manažérov

STRATÉGIA A MARKETING

Marketing – základná hybná sila stratégií a obchodu úspešných firiem.

Cieľ:
Účastníci získajú vedomosti o nových možnostiach marketingu – aktivitách, zostavovaní plánov, pohľade a mieste marketingu vo firme. Seminár prináša informácie aj o najaktuálnejších marketingových smeroch a novinkách, ktoré sú v súčasnej dobe efektívne a finančne menej náročné, o ich využití v praxi a zaradení do marketingových plánov.
Obsah:

 • Definícia marketingu
 • Miesto marketingu vo firme, organizačnej štruktúre, koordinácia činností s obchodným oddelením, úloha PR, koordinácia činností s HR oddelením v internej komunikácii
 • Úloha marketingu v procese tvorby biznis plánu, sales plánu a význam prieskumu trhu
 • Dôvody neúspechu marketingových aktivít a nízkej efektivity marketingových útvarov
 • Marketingový mix – klasický model 4P a moderný model 7C
 • Špecifiká marketingu v kocke u:
  • výrobných firiem
  • obchodných spoločností
  • služieb
  • neziskových organizácií
 • Rôzne formy marketingu
  • klasické: reklama, PR, eventy, direct marketing
  • nové: internet (sociálne siete, blogovanie), guerilla marketing, WOM
 • PR v kocke – definícia, kedy komunikovať s tlačou, komunikačná matica, PR podujatie, krízová komunikácia
 • Tvorba strategického a marketingového plánu
 • Tvorba mediálneho plánu, media mix – výber médií a úloha kreatívnej a mediálnej agentúry
 • Vyhodnocovanie a meranie úspešnosti marketingových aktivít

PUBLIC RELATIONS A EVENT MANAŽMENT ALEBO AKO VYTVÁRAŤ POZITÍVNY OBRAZ O FIRME

Cieľ:
Naučiť sa robiť účinné PR so správnymi prostriedkami kreatívnym spôsobom.

Obsah:

 • Definícia PR
 • Základné pravidlá v PR, komunikácia v PR
 • PR a emócie, využitie prieskumu verejnej mienky, práca s mienkotvorcom
 • Definícia kreativity všeobecne a pre PR, kľúčové slová kreativity
 • Unikátne myšlienky a proces tvorby – out of box thinking – rozvoj kreativity, 5 I‘s – information, incubation, illumination,
 • integration, illustration
 • Pravidlá napísania tlačovej správy
 • Práca s médiami – platené a neplatené PR
 • Čo a kedy komunikovať s tlačou
 • Ako zorganizovať PR podujatie
 • Ako vytvoriť komunikačnú maticu
 • Zvládanie krízovej situácie – krízová komunikácia
 • Špecifiká slovenského PR

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU A PR

Cieľ:
Získanie informácií o online marketingu a PR, ich foriem, možností a príkladov z praxe

Obsah:

 • Tradičné PR, vplyv internetu na PR a komunikáciu, zásadné odlišnosti on-line komunikácie od tradičnej
 • Cieľová skupina a sociálne médiá, práca so sociálnymi médiami, ktorá zo sociálnych sietí je pre vás tá správna
 • Úspešné aktivity na sociálnych médiách – príklady z praxe
 • Blogy, bloggery, ako vyjadriť názor, myšlienkové leaderstvo
 • Nové pravidlá pre tlačové a informačné správy, ako písať pre svojich zákazníkov
 • Etika blogovania, smernice pre blogy zamestnancov
 • Twitter, príklady využitia a úspešných kampaní
 • Webová stránka, parametre a dizajn, vizuálne prvky, bannery, videá, podcasty
 • WOM a internet
 • Marketing pre vyhľadávače
 • Multikanálový predaj a marketing – trend blízkej budúcnosti
 • Ako zostaviť plán marketingu a komunikácie

BRAND MANAŽMENT

Cieľ:
Účastníci získajú informácie o tvorbe a budovaní značiek, budú im prezentované prípady z praxe a prípadové štúdie, vyskúšajú si vytvorenie značky podľa zadania lektorky vrátane definovania vízie, tvorby loga, marketingového mixu a akčného plánu na uvedenie značky na trh

Obsah:

 • Brand, značka, branding – čo sa skrýva pod pojmami
 • Atribúty značky – poznateľnosť (brand awareness), ponuka značky (brand promisse), brand identity (meno, komunikácia, optický znak – logo)
 • Význam globálnych značiek – príklady globálnych značiek a ich vnímanie z praxe
 • Význam lokálnych značiek – príklady lokálnych značiek a ich vnímanie
 • Význam tzv. „žiadna značka” (No-brand branding) – príklad z praxe
 • Ako vytvoriť a uviesť značku na trh (launch) – vízia, osobnosť značky (emócie), produkty (sľub a pravda), pozicionovanie, optický znak – logo, claim – prípadové štúdie
 • Úloha príbehu v živote značky
 • Úloha prieskumu – typy prieskumov, ako klásť otázky a ako interpretovať odpovede a stanoviť ciele
 • Od vízie k činnosti :
  • Strategický rozhodovanie o značke a akčný plán
  • Vytvorenie marketingového mixu
  • Ako vytvoriť USP (znaky, ktoré značku odlíšia od konkurencie a urobia ju jedinečnou)
  • Produkty značky – analýza, stratégia
  • Značka – zamestnanci, obchodní partneri, klienti
  • Úloha PR v budovaní značky
  • Úloha reklamy v budovaní značky
  • Úloha sociálnych médií a buzz marketingu v budovaní značky (ktoré sociálne médiá sú pre ktorú značku vhodné)
 • Predaj – úloha značky, najčastejšie reklamné prostriedky používané pri predaji
 • Značka v kríze, značka v ohrození – čo s ňou ďalej? – príklady z praxe
 • Branding a hlavné úlohy brand manažéra, úlohy agentúr (kreatívnej, mediálnej, PR)

PRODUKTOVÝ MARKETING

Cieľ:
Nastaviť jednotný systém rozvoja zručnosti produktových manažérov v zmysle novo vytvorenej pozície „produktový manažér“.
Účastníci kurzu sa naučia ako navrhovať, implementovať technicky a marketingovo podporovať služby a produkty spoločnosti.

Obsah:

 • Náplň a účel pozície produktového manažéra
  • Účel pozície produktového manažéra
  • Miesto produktového manažmentu v organizačnej štruktúre, reporting
  • Náplň práce produktového manažéra
  • Kompetencie produktového manažéra (vlastnosti, zručnosti, vedomosti)
 • Analýza a znalosť trhu, analýza konkurencie, trendy
  • Ako analyzovať trh:
   • makroprostredie, ekonomika, legislatíva
   • trendy životného štýlu, jednotlivé zákaznícke segmenty v závislosti od životného štýlu, segmentácia klientom za účelom
   • vytvorenia správneho produktu
   • analýza konkurencie – kto je náš konkurent, ako urobiť správnu analýzu
   • benchmarking
  • Druhy prieskumov a ktorý kedy využiť:
   • desk research
   • prieskumná agentúra – kvalitatívny (napr focus groups) a kvantitatívny (dotazníkový s reprezentatívnou vzorkou)
  • SWOT – otázky k jednotlivým kvadrantom
   • Čo je to trend a ako ho sledovať, úloha prieskumov trhu a životného štýlu, služby k produktom
   • Spokojnosť zákazníkov – ako tvoriť dotazníky
 • Tvorba produktovej stratégie nových produktov, služieb a riešení a ich inovácia
  • Produkt
   • Produkt ako súčasť marketingového mixu a základný stavebný kameň marketingovej politiky
   • Produkt ako ponuka riešenia potrieb a očakávaní klienta
   • USP produktu
  • Tvorba koncepcie produktu a služieb:
   • Praktické využitie teórie prostriedok – cieľ
   • Management kvality, uspokojenia zákazníka a firemný úspech
  • Strategické plánovanie a analýza produktov:
   • Situačná analýza
   • Diferenčná analýza – GAP analysis
   • Ansoffova matica výrobok/trh
  • Inovácia:
   • Spôsoby vzniku nového produktu
   • Proces inovácie
 • Spolupráca s súvisiacimi oddeleniami v rámci spoločnosti
  • Produktové oddelenie a marketing, PR (aj ako súčasť aj samostatne)
  • Spolupráca s obchodným oddelením
  • Spolupráca s ekonomickým oddelením
  • Spolupráca s výrobou
 • Príprava cenových ponúk
  • Cena ako súčasť marketing mixu
  • FOs, MSPs, LARs, BATNAs
  • Náležitosti cenovej ponuky
  • Prezentácie cenovej ponuky
 • Rozvoj vzťahov so zákazníkmi
  • B2B Databáza zákazníkov – KAM
   • Vytvorenie databázy
   • CRM
  • Direct marketing pre spotrebiteľov
   • Ako náležitosti má mať dobrý produktový leták
   • Katalógy
   • Výstavníctvo
  • Spolupráca s marketingom a PR
  • Značka vs product

AKO VYTVORIŤ ODVÁŽNU, EFEKTÍVNU STRATÉGIU PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Cieľ:
Účastníci získajú poznanie o tvorbe stratégie a marketingového plánu

Obsah:

 • Faktory úspechu a neúspechu v podnikaní
 • Význam marketingu, propagácie a reklamy v podnikaní – všeobecne
 • Úloha marketingu a propagácie pri začatí podnikania, marketingový mix, prieskum prostredia – legislatíva, podpora zo strany štátu, možné prekážky v podnikaní, analýza konkurencie
 • Odhalenie silných a slabých stránok SWOT a Johariho okno
 • Vytvorenie vlastnej značky – čo to znamená, ako postupovať a odlíšiť sa od konkurencie
 • Cenotvorba – náklady, vlastná hodnota značky, ceny konkurencie
 • Rôzne formy marketingu
  • Klasické: reklama a PR, direct marketing
   • reklama – čo to vlastne je, tvorba – kreatíva, výber médií, úloha agentúry, ako urobiť dobrú reklamu, text, farby, hudba
   • PR komunikácia – účel, čo komunikovať, úloha agentúry
   • Direct marketing
  • Nové: internet (sociálne siete, blogovanie), guerilla marketing
 • Webová stránka – vizitka podnikania, základné informácie o tvorbe stránky a možnosti pre začínajúceho podnikateľa
 • Kontakty – získavanie, práca s nimi a ich využitie
 • Zákazníci – ako ich vnímať, čo rozumieme pod pojmom zákaznícky/klientsky servis, tipy na riešenie reklamácií v kocke
 • Význam inovácií produktu a služieb v priebehu podnikania, kedy inovovať, kedy zmeniť produkt a služby
 • Základné body na tvorbu stratégie
 • Vytvorenie marketingového plánu

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754