Coaching pre sales manažéra

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

Psychológia predaja a marketing pre jednotlivca

Cieľ:
Rozvinúť vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálneho obchodného rokovania a vyjednávania. Zvyšovať hodnotu produktov spoločnosti v očiach zákazníkov s cieľom vyššieho zárobku.

Obsah:

 • Definícia obchodu, rozdiel „život – obchod“, 4 etapy obchodu
 • 9 zlatých pravidiel predaja podľa Edgara K. Geoffroya
 • Definícia a úloha marketingu
 • Proces predaja: Získavanie klientov
 • Dohodnutie stretnutia
 • Stretnutie – príprava na stretnutie
 • Efektívne obchodné jednanie
 • Budovanie vzťahu s klientom
 • Techniky na odbúranie stresu, „dobíjanie batérií“ v skratke

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A RIADENIE FIRMY EFEKTÍVNE RIADENIE

Cieľ:
Účastníci získajú vedomosti analytického pohľadu na organizáciu, ako sa zorientovať v typoch organizačných štruktúr, ako viesť rozhovor konštruktívne, porady efektívne, manažovať rozhodovací proces a komunikvať.

Obsah:

 • Definovanie základných kameňov – 3 dimenzie organizácie, firemná kultúra
 • SWOT organizácie, firmy
 • Johariho okno osobnosti a prepojenie SWOT a Johariho okna
 • Vnímanie úlohy partnerov pri rokovaní, zamestnancov
 • Organizačná štruktúra, kompetencie, tímy
 • Konštruktívny rozhovor, fázy a návod na vedenie rozhovoru
 • Efektívne porady, manažovanie rozhodovacieho procesu
 • Komunikácia – interná a externá

ÚČINNÁ KOMUNIKÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV

Cieľ:
Účastníci získajú vedomosti z oblasti komunikácie za účelom udržania pozitívnej klímy, tímového duch a dosiahnutia cieľov.

Obsah:

 • Čo je to komunikácia
 • Verbálna komunikácia – hlas, formulácia viet
 • Neverbálna komunikácia – čítanie giest, postojov
 • Rozhovory s podriadenými a nadriadenými – druhy rozhovorov a vedenie rozhovoru
 • Vyjednávanie
 • Konflikty a ich riešenie
 • E-mailová komunikácia – špecifiká
 • Telefonická komunikácia – úspešné telefonovanie

CROSSCULTURAL COMPANY – ŠPECIFIKÁ FIREMNEJ MULTIKULTÚRY, RIADIACEHO ŠTÝLU A KOMUNIKÁCIE ZA ÚČELOM TRVALEJ SPOLUPRÁCE A ÚSPECHU

Cieľ:
Účastníci získajú vedomosti o možnostiach zlepšenia pracovných vzťahov vo firme s rôznymi kultúrami, o pravidlách internej a osobnej komunikácie, o zjednocujúcich prvkoch ako o základe pre úspešnú spoluprácu, získajú prehľad o charakteristikách, praktikách a štýloch riadenia v globálnych firmách vo svete.

Obsah:

 • Výhody nadnárodnej, multikulturálnej firmy a zladenie štýlov riadenia
  • Rôzne štýly riadenia a každodenné výzvy pre “globo-managerov”
  • Ako urobiť z kultúrnych rozdielov silnú stránku a nepripustiť, aby sa stali slabou stránkou
 • Komunikácia vo firme – interná, osobná, predpoklady úspešnej komunikácie v multikulturálnej spoločnosti
 • Povaha a zmysel medzinárodnej spolupráce
  • Zjednocujúce vplyvy
  • Zdroje konfliktov – diskusia a osobné skúsenosti
 • Rôzne štýly riadenia a každodenné výzvy pre “globo-managerov”
 • Každodená práca v multikulturálnej spoločnosti

VYTVÁRANIE STRATÉGIÍ A ZAVÁDZANIE ZMIEN V ORGANIZÁCII

Cieľ:
Úspešné zavedenie zmien, vyrovnanie so zmenou

Obsah:

 • Dve prvé paralely medzi ľudským organizmom a fungovaním organizácie
 • SWOT firmy
 • Vytváranie stratégie
 • Úlohy top manažmentu, jednotlivých úsekov, konzultačných firiem
 • Manažment zmien
 • Analýza súčasného stavu
 • Navrhovanie procesov zavádzania zmien v organizácii
 • Ľudský faktor

ÚSPEŠNÝ LEADER

Cieľ:
Rozoznať typy a pracovné štýly ľudí, aby sme pochopili lepšie seba a ostatných. Pochopiť rôzne druhy inteligencií a ich úloha v každodennej práci. Manažérske dilemy a vysporiadanie sa s nimi.

Obsah:

 • Typy ľudí v pracovnom prostredí, DISC typológia – dominantný, intuitívny, opatrný, svedomitý
 • DISC – tímovosť, výkonnosť a motivácia jedotlivých typov
 • Ako využiť vlastné schopnosti a motiváciu
 • Význam rôznych typov inteligencií v každodennej práci a riadení – IQ, EQ, AQ
 • Vedenie, schopnosť viesť ľudí, manažérske úlohy a dilemy a každodenná práca
 • Komunikácia a pracovné štýly

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754